Naše služby

1. Služby v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality

systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 : 2008

systém manažérstva kvality životného prostredia podľa ISO 14 001: 2004

systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18 001: 2007

2. Bezpečnostno-technická služba

Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh Bezpečnostno technickej služby.

Poskytnutie Technika BOZP alebo Špecialistu BOZP na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.

Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel BOZP vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.

Metodická podpora a odborné poradenstvo.

3.Činnosť technika požiarnej ochrany

Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh Technika požiarnej ochrany.

Poskytnutie Technika PO na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností.

Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel OPP vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.

Metodická podpora a odborné poradenstvo

4.Environment (ochrana životného prostredia)

Externé poskytovanie plného rozsahu odborných úloh riadenia environmentu.

Poskytnutie špecialistu pre systém riadenia environmentu na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností

Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel environmentu vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.

Metodická podpora a poradenstvo

5.Koordinácia bezpečnosti

Externé poskytovanie plného rozsahu odborných úloh koordinátora bezpečnosti na staveniskách

Poskytnutie Koordinátora bezpečnosti na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností

Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel koordinácie bezpečnosti na staveniskách pre vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na pracoviská, staveniská objednávateľa.

Metodická podpora a poradenstvo

6.Stavebný dozor:

Poskytovanie plného rozsahu odborných úloh stavebného dozoru na stavbách

Poskytnutie Stavebného dozoru na trvalý alebo občasný výkon požadovaného rozsahu činností

Poskytovanie oboznamovaní (školení) z pravidiel dozorovania stavieb pre vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľov vstupujúcich na staveniská stavebníka.

Metodická podpora a poradenstvo

7. Ochrana osobných údajov:

Poskytovanie odbornej pomoci pri plnení požiadaviek zákona 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov.

8.Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, OPP, Environment, Koordinácia bezpečnosti

9.Sprostredkovanie a technická podpora pri Revíziách a Úradných skúškach VTZ: Elektrických, Plynových, Tlakových, Zdvíhacích.

10. Sprostredkovanie a technická podpora kontroly požiarno-technických zariadení

11. Sprostredkovanie a technická podpora zváracích a zámočníckych prác

12. Sprostredkovanie a technická podpora Projekčných prác

13. Sprostredkovanie a technická podpora pomocných a upratovacích prác

14. Sprostredkovanie a technická podpora odbornej prekladateľskej činnosti (SK–EN–DE)

CKD
Duslo
EGP
Elektrarne
Slovnaft
isk
CKD
Duslo
EGP
Elektrarne
Slovnaft
isk
ghostsafety